Center for Digital Society Research – Zentrum zur Erforschung der digitalen Gesellschaft e.V. 

ZVR-Zahl: 727287774. Graz, Austria.

Contact us via mail: